[Repost] Sa Mayo Uno, sa pandaigdigang araw ng mga mangaggawa, sigaw ng mga kababaihan: welga!

wgblstrike-logo_stacked-300x234

Titigil ang mundo kapag tumigil ang kababaihan!

*Igiit ang pagkakapantay sa sahod, itigil ang karahasang nakabatay sa kasarian, at iba pang isyu*

*Panawagan para sa Pandaigdigang Welga ng mga Kababaihan sa Marso 8, 2020*

01 Mayo 2019
Manila, Philippines

Sa darating na Mayo Uno, mariing ipinanawagan ng mga peminista, iba’t ibang grupo ng mga kababaihan at ng mga kilusang nagsusulong ng panlipunang hustisya ang matagal nang minimithi ng mga kababaihan – isang mundo na makatarungan at may pagkakapantay-pantay, na may nakabubuhay na sahod, pantay na sahod, walang karahasang nakabatay sa kasarian, sagana at may sapat na pagkain para sa lahat, at karapatan at pamamahala sa mga rekurso at kabuhayan ng lipunan.

Nananatiling tagibang ang pag-unlad ng mundo, nakapako sa galaw ng merkado at sa indibidwalismo, pagpapalaki ng kita, pribatisasyon ng pampublikong serbisyo, habang ang mga malalaking korporasyon ay pinoprotektahan sa pamamagitan ng maliit na buwis, mga konsesyon at pautang. “Ang ganitong kaayusan ay sinusuhayan ng sistematikong pagsasamantala sa mga kababaihan na nakakatanggap ng mababang sahod para mapalobo ang kita ng kapitalista, pagkatali sa gawaing bahay at kawalan ng kompensasyon para dito, at ang pagkawalay nila sa mga proseso ng pagdedesisyon sa pampulitika, panlipunan at pang-ekonomiyang aspeto ng lipunan. Nilalabanan naming ang pang-aagaw ng lupa ng mga korporasyon mula sa mga mamamayan, na nagnanakaw ng kabuhayan n mga magsasakang kababaihan. Nais naming magwelga sa buong mundo para itigl ang pang-ekonomiyang pagsasamantala sa mga kababaihan,” ani Fatima Burnad, mula sa Tamil Nadu Women’s Federation ng India.

Sa buong daigdig, ang sahod ng mga kababaihan ay 37 porsyentong mas mababa kaysa mga kalalakihan at kailangan pa ng 202 taon para pumantay ang sahod ng kababaihan sa kalalakihan. “Sa mga bansang naghihikahos, 2/3 ng mga kababaihan ang nasa impormal na ekonomya, kung saan kulang o walang tinatamasang proteksyong panlipunan at karapatang ligal. Bukod dito, masyadong maliit ang kanilang kinikita at nananatiling mahirap ang kanilang kalagayan. Kailangan nang wakasan ang ganitong kaayusan. Gusto naming ng disenteng trabaho, nakabubuhay na sahod at pagkilala sa karapatang mag-organisa ng kababaihang manggagawa,” dagdag ni Daisy Arago ng Center for Trade Union and Human Rights (CTUHR), ng Pilipinas.

Tinatantyang nasa 35 porsyento ng mga kababaihan sa buong mundo ang nakaranas ng sekswal na pang-aabuso at may isa sa apat na babae ang nakaranas ng pang-aabusong sekswal sa pagawaan. Ayon kay Ivy Josiah, peminista at dating Executive Director ng Women’s Aid Organisation sa Malaysia, “ nasa tamang panahon na para magkaroon ng mga progresibong hakbang para isulong at ihulma ang mundong malaya ang mga kababaihan mula sa karahasan at pang-aabuso. Ang pandaigdigang welga ng mga kababaihan ay nananawagan sa lahat ng gobyerno sa mundo na pagtibayin ang ILO Convention and Recommendation on Ending Violence and Harassment noong ika-108th na pagpupulong ng ILO sa Hunyo 2019. Kinakailangang umaksyon ang mga gobyerno sa kanilang mga pangako na mapatigil ang karahasan laban sa mga kababaihan.”

Ang karapatan ng mga kababaihan sa kilusang paggawa ay nakaugat sa kasaysayan ng pandaigdigang araw ng mga kababaihan at sa pakikibaka ng mga kababaihan na makilahok sa paggawa ng kasaysayan kapantay ng mga kalalakihan. “Namumuhay tayo sa isang mapanganib na mundo kung saan ang peminismo o ang karapatang pantao ng mga kababaihan are tinatanggalan ng pampulitikang halaga at ‘pink-washing’ sa paglaganap ng mga terminong ‘women’s economic empowerment’ o kahit ‘feminist foreign policy.’ Ito ang ginagawa bilang porma ng pampulitikang manipulasyon. An gating pagkakaisa at kolektibong pakikibaka bilang mga kababaihan ay ang ating pag-asa at tugon sa paglaban sa patriyarkiya, pundamentalismo, kapitalismo at militarism. Kaya kami ay nananawagan ng pandaigdigang welga ng mga kababaihan sa susunod na taon!,” sabi ni Misun Woo, Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, Thailand.

Inilunsad din ng koalisyon ang website para sa kampanya, womensglobalstrike.com. Ang website na ito ang mapagkukunan ng impormasyon para sa kampanya, kung paano makakalahok ang mga kababaihan at mga aksyon para sa pandaigdigang welga.